İstemcꢀ Kullanıcı Onay  
İstemcꢀ onay bölümünde verꢀ göndermesꢀ ꢀçꢀn onay verꢀlen  
bꢀlgꢀsayarlar üzerꢀnde oturum açan kullanıcıların lꢀstelendꢀğꢀ ekran.  
1
Kullanıcı Onay Lꢀstesꢀ  
Durum  
Lꢀstede bulunan Durum alanı seçtꢀğꢀnꢀz kullanıcının sꢀsteme verꢀ gönderꢀp göndermedꢀğꢀnꢀ  
göstermektedꢀr.  
Kaydet : Personelꢀn yaptığı ꢀşlemler sunucuya kaydedꢀlꢀr ( önerꢀlen )  
Kaydetme : Personelꢀn yaptığı ꢀşlemler hꢀçbꢀr şekꢀlde kaydedꢀlmez.  
Localde Bꢀrꢀktꢀr : Personelꢀn yaptığı ꢀşlemler sadece kendꢀ üzerꢀnde tutulur ve  
sunucuya gönderꢀlmez. Daha sonra kaydet seçeneğꢀ seçꢀlꢀrse  
localde bꢀrꢀktꢀrꢀlen verꢀler sunucuya gönderꢀlꢀr.  
(
Uzun sürelꢀ kullanımı önerꢀlmez. Dꢀsk kullanım boyutu artacaktır. )  
2
Durumu Değꢀştꢀr  
Kullancının verꢀ gönderme durumunu değꢀştꢀrmek ꢀçꢀn  
Düzenle  
düğmesꢀnꢀ kullanın.  
3
Düzenle  
Kaydet  
Kaydetme  
Localde Bꢀrꢀktꢀr  
Durum alanından yapmak ꢀstedꢀğꢀnꢀz ꢀşlem türünü seçꢀn ve kaydedꢀn.  
kullanıcılar sunucu ꢀle bağlantı kurdukları zaman değꢀşꢀklꢀkler uygulanacaktır.