Bꢀrꢀm Ekeleme  
Fꢀrmanız ꢀçꢀn Bꢀrꢀm/Depertman oluşturma  
Bꢀrꢀm tanımlamalarını yapmadan önce firmanızın yapısını belꢀrlemenꢀz gerekmektedꢀr.  
Fꢀrmanız Holdꢀng yapısında ꢀse yanꢀ bꢀrden fazla şꢀrketꢀ tek bꢀr noktadan kontrol edeceksenꢀz  
öncelꢀkle ana kategorꢀ olarak şꢀrketlerꢀn adına (Şꢀrket 1, Şꢀrket 2 gꢀbꢀ) kategorꢀler oluşturulmalı.  
1
2
Şꢀrket 1  
Şꢀrket 2  
Şꢀrket 3  
Şꢀrket 1  
Daha sonra ekledꢀğꢀnꢀz şꢀrketlerꢀn altına  
stedꢀğꢀnꢀz bꢀrꢀmlerꢀ ekleyebꢀlꢀr sꢀnꢀz.  
Muhasebe  
Sekreterya  
Depo  
Ekleme İşlemꢀ Nasıl Yapılır?  
Önce şꢀrket veya ana bꢀrꢀmler oluşturulmalı, daha sonra varsa alt bꢀrꢀmler eklenebꢀlꢀr.  
Alt bꢀrꢀmlerꢀn nasıl ekleneceğꢀ döküman’ın devamında anlatılacaktır.  
1
2
3
Bꢀrꢀm Oluştur  
Eğer bꢀrden fazla şꢀrket eklenecekse  
Bꢀrꢀm Adı alanına şꢀrket adı  
yazılmalı ( Şꢀrket 1 ) gꢀbꢀ.  
Üst Bꢀrꢀm  
Bꢀrꢀm Adı  
Tek bꢀr firma kontrol edꢀlecekse  
şꢀrket adı yerꢀne ana bꢀrꢀm adı  
yazılmalı ( Muhasebe ) gꢀbꢀ.  
Açıklama  
Bꢀrꢀm adını yazdıktan sonra  
kaydet düğmesꢀne basın  
İptal  
Kaydet  
4
Eklemeler yapıldıktan sonra  
eklenen bꢀrꢀm veya şꢀrket  
bꢀrꢀmler lꢀstesꢀnde bu şekꢀlde  
gösterꢀlecektꢀr.  
Bꢀrꢀmler Lꢀstesꢀ  
+ E  
+ E  
+ E  
-
-
-
Muhasebe  
Sekreterya  
Pazarlama  
Ana Bꢀrꢀmlerꢀn Altına Alt Bꢀrꢀm Ekleme Ne İşe Yarar?  
Daha önceden eklemꢀş olduğunuz Ana Bꢀrꢀm veya Şꢀrket tanımlamasının altına  
alt bꢀrꢀm ekleyerek personel yönetꢀmꢀnꢀ kolaylaştırabꢀlꢀr sꢀnꢀz.  
Satış Bꢀrꢀmꢀnꢀn altına Yurtꢀçꢀ satış, Yurtdışı satış bölümlerꢀ ekleyerek raporları  
daha kullanışlı hale getꢀrebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
a
b
Şꢀrket 1  
Satış  
Muhasebe  
Anadolu Yakası Satış  
Avrupa Yakası Satış  
İç Anadolu  
Sekreterya  
Depo  
Alt Bꢀrꢀm Nasıl Eklenꢀr?  
Alt bꢀrꢀm eklemek ꢀçꢀn daha önceden eklemꢀş olduğunuz şꢀrket veya ana bꢀrꢀm  
tanımlamalarının yan tarafında bulunan  
+ ꢀşaretꢀne basarak ekleme ꢀşlemꢀnꢀ yapabꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Daha önceden tanımlanmış olan bꢀrꢀm veya şꢀrket tanımlamalarını sꢀlmek ꢀçꢀn  
kullanmanız gerekmektedꢀr.  
-
ꢀşaretꢀnꢀ  
Ekledꢀğꢀnꢀz tanımlamalarda düzenleme yapmak ꢀçꢀn ꢀse E ꢀşaretꢀnꢀ kullanabꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
1
Bꢀrꢀmler Lꢀstesꢀ  
Muhasebe  
Sekreterya  
Pazarlama  
+
+
+
E
E
E
-
-
-
Ana bꢀrꢀmꢀn yan tarafındakꢀ  
+ ꢀşaretꢀne tıklayın.  
örnekte seçꢀlen bꢀrꢀm ‘ Pazarlama ‘  
2
Bꢀrꢀm Oluştur  
Altına ekleme yapılacak olan Ana Bꢀrꢀmꢀn  
adı bu alanda seçꢀlꢀ olarak gelecektꢀr.  
Üst Bꢀrꢀm  
Pazarlama  
Bꢀrꢀm Adı  
Açıklama  
Ana bꢀrꢀmꢀn altında görünmesꢀnꢀ ꢀstedꢀğꢀnꢀz  
alt bꢀrꢀmꢀ bu alana yazacaksınız.  
İptal  
Kaydet  
Bꢀrꢀm adını yazdıktan sonra  
kaydet düğmesꢀne basın  
3
4
Bu alt bꢀrꢀm ekleme ꢀşlemlerꢀ  
Bꢀrꢀmler Lꢀstesꢀ  
tamamlandıktan sonra bꢀrꢀmler lꢀstesꢀ  
yan taraftakꢀ gꢀbꢀ görünecektꢀr.  
Muhasebe  
Sekreterya  
+
+
+
E
E
E
-
-
-
Alt bꢀrꢀm eklenen ana bꢀrꢀmlerꢀn  
önüne + ꢀşaretꢀ eklenꢀr.  
+
Pazarlama  
Bꢀrꢀmlerꢀ Farklı Bꢀr Bꢀrꢀmꢀn Altına Taşıyabꢀlꢀrmꢀyꢀm ?  
Evet daha önceden tanımlanmış olan bꢀr alt bꢀrꢀmꢀ farklı bꢀr bꢀrꢀmꢀn altına  
taşıyabꢀlꢀr veya seçꢀlen alt bꢀrꢀmꢀ ana bꢀrꢀm olarak ayarlayabꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Bꢀr bꢀrꢀmꢀ farklı bꢀr bꢀrꢀmꢀn altına taşımak ꢀstꢀyorsanız  
taşımak ꢀstedꢀğꢀnꢀz bꢀrꢀmꢀn üzerꢀne tıklayın ve  
basılı tutun, altına taşımak ꢀstedꢀğꢀnꢀz bꢀrꢀmꢀn  
üzerꢀne  
sürükleyꢀn ve bırakın sonrasında  
sꢀzden onay ꢀçꢀn şꢀfre ꢀstenecek ve şꢀfre gꢀrꢀldꢀkten  
sonra taşıma ꢀşlemꢀ tamamlanacaktır.  
Bꢀrꢀm taşıma ꢀşlemꢀ yapıldığında personel anlık olarak  
taşınan bꢀrꢀmꢀn altına eklenꢀr. Sꢀstem gereklꢀ durumlarda  
geçmꢀşe dönük ꢀşlemlerꢀ tekrar tasnꢀf etmek ꢀçꢀn ꢀşlemlerꢀ  
sıraya alabꢀlꢀr ve bu ꢀşlem bꢀraz zaman alabꢀlꢀr.