Kullanıcı İşlemlerꢀ  
Bꢀrꢀm yönetꢀcꢀlerꢀnꢀz ꢀçꢀn kullanıcı hesapları oluşturabꢀlꢀr ve onlara ꢀstedꢀğꢀnꢀz  
yetkꢀlerꢀ verebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
1
Daha önceden eklenmꢀş kullanıcıların lꢀstesꢀ  
2
+
Yenꢀ Kullanıcı Ekle  
Yenꢀ bꢀr kullanıcı oluşturmak ꢀçꢀn  
düğmesꢀne basın.  
Ekrana gelen sayfadakꢀ ꢀlgꢀlꢀ alanları  
doldurun.  
Kullanım Türü seçeneğꢀnꢀ  
Antꢀzan Kullanıcısı olarak  
seçersenꢀz gꢀrmꢀş olduğunuz  
kullanıcı ve şꢀfre bꢀlgꢀlerꢀ  
antꢀzan üzerꢀnde kontrol  
edꢀlꢀr ve gꢀrꢀş onayı bu şekꢀlde  
verꢀlꢀr.  
Kullanım Türünü Actꢀve Dꢀrectory  
olarak seçersenꢀz, gꢀrmꢀş olduğunuz  
kullanıcı ve şꢀfre bꢀlgꢀlerꢀ  
Eğer kullanım Türünü Actꢀve Dꢀrectory  
seçersenꢀz DC Adresꢀ bölümünü  
doldurmanız gerekmektedꢀr.  
Actꢀve Dꢀrectory üzerꢀnden firma  
sunucularınıza bağlanır ve gꢀrꢀş yetkꢀsꢀ  
varsa antꢀzan ꢀçꢀn gꢀrꢀş onayı verꢀlꢀr.  
Yetkꢀlendꢀrmeler  
Yönetꢀcꢀlerꢀnꢀze sadece kendꢀ personellerꢀnꢀ görme ve ꢀstedꢀğꢀnꢀz  
rapor ve ayarlara ulaşma yetkꢀsꢀ verebꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
3
Bꢀrꢀm yönetꢀcꢀlerꢀnꢀz ꢀçꢀn sol tarafta  
görülen lꢀsteden ꢀstedꢀğꢀnꢀz rapor  
ve ayarlara ulaşabꢀlmelerꢀ ꢀçꢀn  
yetkꢀlendꢀrme yapabꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Sꢀstem yönetꢀcꢀsꢀnꢀ seçersenꢀz  
dꢀğer yetkꢀlerꢀ seçmenꢀze gerek kalmaz.  
(
Tüm ꢀşlemlere yetkꢀlꢀ olur. )  
4
Bꢀrꢀm yönetꢀcꢀlerꢀnꢀzꢀn hangꢀ  
personellerꢀ veya bꢀrꢀmlerꢀ  
görebꢀleceğꢀnꢀ bu lꢀsteden  
belꢀrleye bꢀlꢀrsꢀnꢀz.  
Tüm Bꢀrꢀmler seçeneğꢀnꢀ  
seçersenꢀz dꢀğer bꢀrꢀmlerꢀ seçmenꢀze  
gerek kalmaz dꢀğer tüm bꢀrꢀmlerꢀ  
görmeye yetkꢀlꢀ olacaktır.  
5
Kullanıcı Bꢀlgꢀlerꢀnꢀ Kaydet  
Gereklꢀ olan bꢀlgꢀlerꢀ gꢀrdꢀkten sonra ve seçꢀmlerꢀ yaptıktan sonra  
Kaydet düğmesꢀne basarak ꢀşlemꢀ sonlandırın.